امیرحسین جهانشاهی: «براى آشتى ملى در ایران و آشتى مسلمانان در جهان اسلام تلاش کنیم»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*