تجربه اکراین و ضرورت آشتی ملی در ایران

امیرحسین جهانشاهی

امروز یک هفته بعد از سقوط حکومت فاسد ویکتور یانوکوویچ، اوکراین اگرچه از پنجه ى ستم و استبداد آزاد شده اما جدایى کریمه و احتمال خطر جنگ داخلى، تمامیت ارضى کشور را به خطر انداخته است.

ما ایرانیان، از مردم گرفته تا حکومت، چه درسى باید از این انقلاب جدید، که سه سال بعد از انقلابهاى بهار عربى رخ داده بگیریم؟

اول اینکه هم ما و هم حکومت، باید بدانیم که هیچ قدرتى در مقابل خواسته ى یک ملتِ مصمم نمى تواند ایستادگى کند و دیر یا زود استبداد در مقابل خواسته ى ملت، تسلیم خواهد شد.

دوم اینکه پیروزى یا غلبه بر استبداد از طریق انقلاب، نتیجه اى جز نابودى کشور، هرج و مرج و جنگ داخلى نخواهد داشت، مثال لیبى و سوریه، وضع هولناک عراق و افغانستان، کودتا در مصر و سرانجام وضعیت امروزِ اوکراین، نشان مى دهد که راهِ رسیدن به آزادى و تأمین خواسته ى ملت، از نابود کردن و انتقامجویى نمى گذرد و چیزى جز بازندگى براى دو جناح نخواهد داشت و در پایان راه، ملت و حکومت، هر دو بازنده خواهند بود.

به همین دلیل بود که پنج ماه پیش اعلام کردم که موج سبز، مبارزه براى براندازى را معلق مى کند و تمام امکانات خود را براى آشتى ملى و بازسازى اقتصادى کشور به کار مى گیرد.

امروز در کشور ما بسیارى در رأس حکومت به دنبال نجات کشور و ملت اند و بعضى از آنها از آشتى ملى و بازسازى اقتصادى به طور رسمى دفاع مى کنند که من براى اولین بار در چهارم مهرماهِ امسال، آن را مطرح کرده بودم.

ما باید به این افراد و شخصیت ها کمک کنیم تا حاکمیت را به راه سازندگى و نه نابودى بکشانند.
آشتى ملى هدفى است براى اینکه کشور ما به سوریه و لیبى و عراق و افغانستان تبدیل نشود.
اما براى اینکه این هدف تبدیل به یک شعار پوچ و بى معنا نشود باید راه رسیدن به آن هدف را ارائه کنیم و این راه، بازسازى اقتصادى کشور است؛ یعنى تنها محور مشترکى که همه ایرانیان با هر سلیقه و عقیده را مى تواند به دور خود جمع کند.

تبدیل ایران به دهمین قدرت اقتصادى جهان، در حداکثر یک دهه بعد از پایان تحریمها یک هدف بزرگ ملى است و من امروز با امید به این آینده نگاه میکنم چون معتقدم که آشتى ملى از طریق بازسازى اقتصادى نه فقط تنها راه نجات ملت ماست بلکه در شرایط امروز، راهى قابل دسترسى براى ملت و حاکمیت هم هست.

پس دست در دست هم دهیم و با استفاده از تجربیات تلخ گذشته و ناکامى هایى که امروز شاهدش هستیم پیروزى فردا را با هم بسازیم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*